ยาง ขอบ ประตู รถยนต์ Toyota Vigo. This is a list incomplete from the list part numbers. เปลี่ยนยางขอบประตูเดิมออก แล้วใส่ยางขอบประตูชนิดใหม่ของ soundless เป็นยางกระดูกงูโมพิเศษนวมสองชั้น […]