กอง ซ อม อากาศยาน 1. สายการบ ิ นระหว ่ างประเทศ • 1. 3 สายการบ ิ นในประเทศ • 2 ท. THAIDEFENSENEWS […]

การ ซ อม อากาศยาน. มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุม และซ่อมบำรุงระดับโรงงาน ซ่อมสร้าง ดัดแปลงชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์การบิน. สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน maintenance training organization november 4, 2020; THAIDEFENSENEWS RTN Aircraft […]