กฎกระทรวง อากาศยาน. ๒๕๕๕ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๕) และมาตรา ๔๑/๗๑. กฏหมายเกี่ยวกับอากาศยานที่ไม่มีนักบิน หรือ unmanned aerial vehicle (uav) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ caat (the civil aviation. […]